2023-01-01 00:00:00 persion پس از تنظیم هوک تغییرات در API نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا، کلیه تغییرات انجام گرفته روی فاکتور، کالا و خدمات و اشخاص، به صورت لحظه ای به URL تنظیم شده ارسال می شود. https://hesabfa.com/img/hesabfa-logo.png https://hesabfa.com/help/api/hook وب هوک تغییرات در API نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

وب هوک تغییرات در رابط برنامه نویسی حسابفا


Copyed
URL: https://api.hesabfa.com/v1/setting/SetChangeHook

پارامترهای اجباری:

apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
url url مورد نظر جهت ارسال تغییرات
hookPassword کلمه عبور مورد نظر
Copyed
{
   apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
   userId: 'mail@example.com',
   password: '123456',
   loginToken: 'f6b912...45fdc',
   url: 'http://example.url.com',
   hookPassword: 'custom-user-password'
 } 
 • پس از تنظیم این متد، کلیه تغییرات انجام گرفته روی فاکتور، کالا و خدمات و اشخاص، به صورت لحظه ای به URL تنظیم شده ارسال می شود.
 • URL باید وب سرویس REST و متد بکارگرفته شده باید POST باشد.
 • اطلاعات در قالب JSON با فرمت زیر ارسال می شود.
Copyed
{
	Password: "custom-user-password ",
	Action: action,
	ObjectType: “Product”,
	ObjectIdList: [1,2,3]
}
نکات ضروری
 • Password کلمه عبور تنظیم شده توسط کاربر در هنگام فراخوانی متد SetChangeHook است.
 • مقادیر ObjectType عبارتند از: Product, Contact, Invoice
 • ObjectIdList آرایه ای از Id ماهیت هایی که ذخیره شده، تغییر کرده یا حذف شده اند است.
 • Action نوع عملیات(جدول نوع عملیات)

آیتم های موجود در پاسخ:

Result ندارد