2023-01-01 00:00:00 persion راهنمای حسابفا واسط API جدول کد های خطا در API https://hesabfa.com/img/hesabfa-logo.png https://hesabfa.com/help/api/errorcode جدول کد های خطا در API حسابفا

جدول کد های خطا


لیست کد های خطا در سرویس API حسابفا در زیر ذکر شده اند.

کدخطاشرح
100InternalServerErrorخطای داخلی در نرم افزار
101TooManyRequestsتعداد در خواست ها در دقیقه از حد مجاز بیشتر شده است
103MissingDataدر درخواست ارسالی پارامتر Data وجود ندارد
104MissingParameterپارامتر ضروری ارسال نشده است. برای اطلاعات بیشتر به فیلد ErrorMessage نگاه کنید
105ApiDisabledAPI غیرفعال است
106UserIsNotOwnerکاربر، صاحب کسب و کار نیست
107BusinessNotFoundکسب و کار پیدا نشد
108BusinessExpiredکسب و کار منقضی شده است
109FinanYearNotFoundسال مالی پیدا نشد
110IdMustBeZeroId شی ارسالی باید صفر باشد
111IdMustNotBeZeroId شی ارسالی نباید صفر باشد
112ObjectNotFoundشی درخواستی پیدا نشد. برای اطلاعات بیشتر به فیلد ErrorMessage نگاه کنید
113MissingApiKeyApiKey ارسال نشده است
114ParameterIsOutOfRangeپارامتر خارج از رنج است. برای اطلاعات بیشتر به فیلد ErrorMessage نگاه کنید
190ApplicationErrorخطای حسابفا. برای اطلاعات بیشتر به فیلد ErrorMessage نگاه کنید