2023-01-01 00:00:00 persion متدهای دریافت فاکتور، ذخیره فاکتور، ثبت و دریافت و پرداخت فاکتور، دریافت URL فاکتور آنلاین و ذخیره حواله انبار در API نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا https://hesabfa.com/img/hesabfa-logo.png https://hesabfa.com/help/api/invoice متدهای فاکتور-حسابفا

متدهای فاکتور در رابط برنامه نویسی حسابفا


Copyed
URL:https://api.hesabfa.com/v1/invoice/get

پارامترهای اجباری:

apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
number شماره فاکتور مورد نظر
type نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور)
Copyed
{
	apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
	userId: 'mail@example.com',
	password: '123456',	
	loginToken: 'f6b912...45fdc',
	number: 1001,
	type: 0
} 

آیتم های موجود در پاسخ:

Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result Object اطلاعات فاکتور مورد نظر
Number شماره فاکتور
Reference شماره ارجاع
Date تاریخ فاکتور
DueDate تاریخ سررسید فاکتور
ContactCode کد شخص
Contact Object مشخصات شخص
ContactTitle عنوان شخص در فاکتور
Sum جمع مبلغ فاکتور
Payable مبلغ قابل پرداخت فاکتور
Paid مبلغ پرداخت شده فاکتور
Rest مبلغ باقیمانده فاکتور
Note یادداشت
Sent وضعیت ارسال فاکتور
Returned وضعیت برگشتی فاکتور
InvoiceType نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور)
Status وضعیت فاکتور ( جدول وضعیت فاکتور )
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Freight هزینه حمل
WarehouseReceiptStatus وضعیت رسید یا حواله انبار فاکتور( جدول وضعیت رسید یا حواله انبار فاکتور )
Project پروژه
SalesmanCode کد فروشنده
SalesmanPercent درصد پورسانت فروشنده
Currency واحد پول
TaxId کد منحصر به فرد مالیاتی
InvoiceItems آرایه ای از اقلام موجود در فاکتور. هر قلم شامل ساختار زیر می باشد:
RowNumber شماره ردیف
ItemCode کد کالا یا خدمات
Item شی کالا یا خدمات
Description شرح کالا یا خدمات
Unit واحد
Quantity تعداد یا مقدار
UnitPrice قیمت واحد
Sum تعداد * قیمت واحد
Discount تخفیف
Tax مالیات
TotalAmount مبلغ کل
Copyed
{
	Success: true,
	ErrorCode: 0,
	ErrorMessage: '',
	Result:{
		Number: '1001',
		Reference: '',
		Date: '2018-07-17 17:30:12',
		DueDate: '2018-07-17 17:30:12',
		ContactCode: '000001',
		Contact: {...}
		ContactTitle: 'سعید محمدی',
		Sum: '109000',
		Payable: '109000',
		Paid: 0,
		Rest: 109000,
		Note: '',
		Sent: false,
		Returned: false,
		InvoiceType: 0,
		Status: 2,
		Tag: '',
		Freight: 0,
		WarehouseReceiptStatus: 1,
		Project: 'پروژه یک',
		SalesmanCode: 10001,
      SalesmanPercent: 30,
      Currency: 'IRR',
      TaxId: '',
    	InvoiceItems: [{
			RowNumber: 1,
			Description: 'Galaxy J7 گوشی سامسونگ',
			ItemCode: '0000001',
			Item: {...}
			Unit: 'عدد',
			Quantity: 1,
			UnitPrice: 100000,
			Sum: 100000,
			Discount: 0,
			Tax: 9000,
			TotalAmount: 109000
		}]
	}
} 
Copyed
URL:https://api.hesabfa.com/v1/invoice/getById

پارامترهای اجباری:

apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
id Id فاکتور مورد نظر
idList لیست id فاکتورهای مورد نظر
Copyed
{
	apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
	userId: 'mail@example.com',
	password: '123456',
	loginToken: 'f6b912...45fdc',
	id: 1,
 idList: [3259 , 3273]
} 
نکات ضروری
  یکی از پارامترهای id یا idList وارد شود.

آیتم های موجود در پاسخ:

Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result Object اطلاعات فاکتور مورد نظر
Number شماره فاکتور
Returned وضعیت برگشتی فاکتور
Date تاریخ فاکتور
DueDate تاریخ سررسید فاکتور
ContactCode کد شخص
Contact Object مشخصات شخص
ContactTitle عنوان شخص در فاکتور
Sum جمع مبلغ فاکتور
Payable مبلغ قابل پرداخت فاکتور
Paid مبلغ پرداخت شده فاکتور
Rest مبلغ باقیمانده فاکتور
Note یادداشت
Reference شماره ارجاع
Sent وضعیت ارسال فاکتور
Returned وضعیت برگشتی فاکتور
InvoiceType نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور)
Status وضعیت فاکتور ( جدول وضعیت فاکتور )
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Freight هزینه حمل
WarehouseReceiptStatus وضعیت رسید یا حواله انبار فاکتور( جدول وضعیت رسید یا حواله انبار فاکتور )
Project پروژه
SalesmanCode کد فروشنده
SalesmanPercent درصد پورسانت فروشنده
Currency واحد پول
TaxId کد منحصر به فرد مالیاتی
InvoiceItems آرایه ای از اقلام موجود در فاکتور. هر قلم شامل ساختار زیر می باشد:
RowNumber شماره ردیف
ItemCode کد کالا یا خدمات
Item شی کالا یا خدمات
Description شرح کالا یا خدمات
Unit واحد
Quantity تعداد یا مقدار
UnitPrice قیمت واحد
Sum تعداد * قیمت واحد
Discount تخفیف
Tax مالیات
TotalAmount مبلغ کل
Copyed
{
	Success: true,
	ErrorCode: 0,
	ErrorMessage: '',
	Result:{
		Number: '1001',
		Reference: '',
		Date: '2018-07-17 17:30:12',
		DueDate: '2018-07-17 17:30:12',
		ContactCode: '000001',
		Contact: {...}
		ContactTitle: 'سعید محمدی',
		Sum: '109000',
		Payable: '109000',
		Paid: 0,
		Rest: 109000,
		Note: '',
		Sent: false,
		Returned: false,
		InvoiceType: 0,
		Status: 2,
		Tag: '',
		Freight: 0,
		WarehouseReceiptStatus: 1,
		Project: 'پروژه یک',
		SalesmanCode: 10001,
      SalesmanPercent: 30,
      Currency: 'IRR',
      TaxId: '',
		InvoiceItems: [{
			RowNumber: 1,
			Description: 'Galaxy J7 گوشی سامسونگ',
			ItemCode: '0000001',
			Item: {...}
			Unit: 'عدد',
			Quantity: 1,
			UnitPrice: 100000,
			Sum: 100000,
			Discount: 0,
			Tax: 9000,
			TotalAmount: 109000
		}]
	}
} 
Copyed
URL:https://api.hesabfa.com/v1/invoice/getinvoices

پارامترهای اجباری:

apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
type نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور )

پارامترهای اختیاری:

queryInfo Object فیلتر و مرتب سازی (مشاهده توضیحات)
Copyed
{
	apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
	userId: 'mail@example.com',
	password: '123456',
	loginToken: 'f6b912...45fdc',
	type: 0,
 	queryInfo:{
		SortBy: 'Date',
		SortDesc: true,
		Take: 20,
		Skip: 0
	}
} 

آیتم های موجود در پاسخ:

Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result درون فیلد result آرایه ای از فاکتورها قرار میگیرد.
TotalCount تعداد کل
FilteredCount تعداد فیلتر شده
From شماره ردیف شروع
To شماره ردیف خاتمه
List لیستی از Object های نگهدارنده اطلاعات فاکتور می باشد.هر Object شامل ساختار زیر می باشد:
Number شماره فاکتور
Reference شماره ارجاع
Date تاریخ فاکتور
DueDate تاریخ سررسید فاکتور
ContactCode کد شخص
Contact Object مشخصات شخص
ContactTitle عنوان شخص در فاکتور
Sum جمع مبلغ فاکتور
Payable مبلغ قابل پرداخت فاکتور
Paid مبلغ پرداخت شده فاکتور
Rest مبلغ باقیمانده فاکتور
Note یادداشت
Sent وضعیت ارسال فاکتور
Returned وضعیت برگشتی فاکتور
InvoiceType نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور)
Status وضعیت فاکتور ( جدول وضعیت فاکتور )
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Freight هزینه حمل
WarehouseReceiptStatus وضعیت رسید یا حواله انبار فاکتور( جدول وضعیت رسید یا حواله انبار فاکتور )
Project پروژه
SalesmanCode کد فروشنده
SalesmanPercent درصد پورسانت فروشنده
Currency واحد پول
TaxId کد منحصر به فرد مالیاتی
Copyed
{
	Success: true,
	ErrorCode: 0,
	ErrorMessage: "",
	Result: {
		TotalCount:2,     
		FilteredCount:2,   
		From:1,        
		To:2,        
		List:[{        
			Number: '1002',
			Reference: '',
			Date: '2018-07-19 14:22:50',
			DueDate: '2018-07-19 14:22:50',
			ContactCode: '000001',
			Contact: {...}
			ContactTitle: 'سعید محمدی',
			Sum: '228000',
			Payable: '228000',
			Paid: 0,
			Rest: 228000,
			Note: '',
			Sent: false,
			Returned: false,
			InvoiceType: 0,
			Status: 2,
			Tag: '',
			Freight: 0,
			WarehouseReceiptStatus: 1,
			Project: 'پروژه یک',
			SalesmanCode: 10001,
          SalesmanPercent: 30,
          Currency: 'IRR',
          TaxId: '',

		},{
			Number: '1001',
			Reference: '',
			Date: '2018-07-17 17:30:12',
			DueDate: '2018-07-17 17:30:12',
			ContactCode: '000001',
			Contact: {...}
			ContactTitle: 'سعید محمدی',
			Sum: '109000',
			Payable: '109000',
			Paid: 0,
			Rest: 109000,
			Note: '',
			Sent: false,
			Returned: false,
			InvoiceType: 0,
			Status: 2,
			Tag: '',
			Freight: 0,
			WarehouseReceiptStatus: 1,
			Project: 'پروژه یک',
			SalesmanCode: 10001,
          SalesmanPercent: 30,
          Currency: 'IRR',
          TaxId: '',

		}]
	}
} 
Copyed
URL:https://api.hesabfa.com/v1/invoice/save

پارامترهای اجباری:

apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
invoice Object نگهدارنده اطلاعات فاکتور می باشد.هر Object شامل ساختار زیر می باشد:

* آیتم های ستاره دار ضروری هستند.

Number شماره فاکتور
در صورتی که شماره فاکتور را وارد نکنید، فاکتور با شماره اتوماتیک ذخیره می شود.
در صورتی که شماره فاکتور وارد شود و موجود باشد، اطلاعات ویرایش می شود.
در صورتی که شماره فاکتور وارد شود و موجود نباشد، فاکتور با آن شماره ذخیره خواهد شد.
Reference شماره ارجاع
*Date تاریخ فاکتور
*DueDate تاریخ سر رسید فاکتور
*ContactCode کد شخص
ContactTitle عنوان مشتری/فروشنده در فاکتور
Note یادداشت
Sent وضعیت ارسال فاکتور
*InvoiceType نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور )
Status وضعیت فاکتور ( جدول وضعیت فاکتور )
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Freight هزینه حمل
WarehouseReceiptStatus وضعیت رسید یا حواله انبار فاکتور( جدول وضعیت رسید یا حواله انبار فاکتور )
Project پروژه
SalesmanCode کد فروشنده
SalesmanPercent درصد پورسانت فروشنده
InvoiceItems آرایه ای از اقلام فاکتور، شامل ساختار زیر:
RowNumber شماره ردیف
*Description توضیحات کالا یا خدمات
*ItemCode کد کالا یا خدمات
Unit واحد کالا
*Quantity تعداد یا مقدار
*UnitPrice قیمت واحد
*Discount تخفیف
*Tax مالیات
Others آرایه ای از اضافات و کسورات فاکتور، شامل ساختار زیر:
Title عنوان اضافات و کسورات
Amount مقدار اضافات و کسورات
Add true:اضافات
false:کسورات
Currency واحد پول
TaxId کد منحصر به فرد مالیاتی
CurrencyRate نرخ برابری ارز به ارز پایه
Copyed
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  invoice:{
    Number: '1001',
    Reference: '',
    Date: '2018-07-17 17:30:12',
    DueDate: '2018-07-17 17:30:12',
    ContactCode: '000001',
    ContactTitle: 'سعید محمدی',
    Note: '',
    Sent: false,
    InvoiceType: 0,
    Status: 2,
    Tag: '',
    Freight: 0,
    WarehouseReceiptStatus: 1,
    Project: 'پروژه یک',
    SalesmanCode: 10001,
    SalesmanPercent: 30,
    Currency: 'IRR',
    InvoiceItems: [{
      RowNumber: 1,
      Description: 'Galaxy J7 گوشی سامسونگ',
      ItemCode: '0000001',
      Unit: 'عدد',
      Quantity: 1,
      UnitPrice: 100000,
      Discount: 0,
      Tax: 9000
    }],
   Others : [
    {
      "Title": "هزینه های گمرکی",
      "Amount": 1540000.0,
      "Add": true 
    }
  ],
   Currency: "IRR",
   TaxId: "",
   CurrencyRate: 1.0000000000
  }
} 

آیتم های موجود در پاسخ:

Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result در صورت موفقیت آمیز بودن، Object فاکتور ذخیره شده یا ویرایش شده درون Result قرار می گیرد.
Number شماره فاکتور
Reference شماره ارجاع
Date تاریخ فاکتور
DueDate تاریخ سر رسید فاکتور
ContactCode کد شخص
ContactTitle عنوان مشتری/فروشنده در فاکتور
Sum جمع مبلغ فاکتور
Payable مبلغ قابل پرداخت فاکتور
Paid مبلغ پرداخت شده فاکتور
Rest مبلغ باقیمانده فاکتور
Note یادداشت
Sent وضعیت ارسال فاکتور
Returned وضعیت برگشتی فاکتور
InvoiceType نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور )
Status وضعیت فاکتور ( جدول وضعیت فاکتور )
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Freight هزینه حمل
WarehouseReceiptStatus وضعیت رسید یا حواله انبار فاکتور( جدول وضعیت رسید یا حواله انبار فاکتور )
Project پروژه
SalesmanCode کد فروشنده
SalesmanPercent درصد پورسانت فروشنده
InvoiceItems آرایه ای از اقلام فاکتور، شامل ساختار زیر:
RowNumber شماره ردیف
Description شرح کالا یا خدمات
ItemCode کد کالا یا خدمات
Unit واحد کالا
Quantity تعداد یا مقدار
UnitPrice قیمت واحد
Sum سرجمع قیمت بدون تخفیف و مالیات
Discount تخفیف
Tax مالیات
TotalAmount مبلغ کل با احتساب تخفیف و مالیات
مثال:
Copyed
{
	Success: true,
	ErrorCode: 0,
	ErrorMessage: "",
	Result: {
		Number: '1001',
		Reference: '',
		Date: '2018-07-17 17:30:12',
		DueDate: '2018-07-17 17:30:12',
		ContactCode: '000001',
		Contact: {...}
		ContactTitle: 'سعید محمدی',
		Sum: '109000',
		Payable: '109000',
		Paid: 0,
		Rest: 109000,
		Note: '',
		Sent: false,
		Returned: false,
		InvoiceType: 0,
		Status: 2,
		Tag: '',
		Freight: 0,
		WarehouseReceiptStatus: 1,
		Project: 'پروژه یک',
      SalesmanCode: 10001,
      SalesmanPercent: 30,
      Currency: 'IRR',
		InvoiceItems: [{
			RowNumber: 1,
			Description: 'Galaxy J7 گوشی سامسونگ',
			ItemCode: '0000001',
			Item: {...}
			Unit: 'عدد',
			Quantity: 1,
			UnitPrice: 100000,
			Sum: 100000,
			Discount: 0,
			Tax: 9000,
			TotalAmount: 109000
		}]
	}
} 
Copyed
URL:https://api.hesabfa.com/v1/invoice/delete

پارامترهای اجباری:

apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
number شماره فاکتور مورد نظر
type نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور)
Copyed
{
	apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
	userId: 'mail@example.com',
	password: '123456',
	loginToken: 'f6b912...45fdc',
	number: 1001,
	type: 0
} 

آیتم های موجود در پاسخ:

Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result در صورت موفقیت آمیز بودن مقدار true درون Result قرار می گیرد.
Copyed
{
	Success: true,
	ErrorCode: 0,
	ErrorMessage: "",
	Result: true
} 
Copyed
URL:https://api.hesabfa.com/v1/invoice/savepayment

پارامترهای اجباری:

apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
type نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور)
number شماره فاکتور فروش
bankCode کد بانک
cashCode کد صندوق
pettyCashCode کد تنخواه گردان
contactCode کد شخص
accountPath مسیر حساب
date تاریخ تراکنش
amount مبلغ تراکنش
transactionNumber شماره تراکنش
description توضیحات تراکنش
transactionFee هزینه یا کارمزد تراکنش
currency واحد پول
currencyRate نرخ برابری ارز به ارز پایه
cashCode کد صندوق
pettyCashCode کد تنخواه گردان
Copyed
{
	apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
	userId: 'mail@example.com',
	password: '123456',
	loginToken: 'f6b912...45fdc',
	type: 0,
	number: 1001,
	bankCode: '0001',
	date: '2018-07-17 17:32:11',
	amount: 109000,
	transactionNumber: '255496387',
	description: 'پرداخت آنلاین',
	transactionFee: 0
} 
نکات ضروری
 1. فقط یکی از پنج فیلد accountPath ، contactCode ،bankCode، cashCode و pettyCashCode باید مقدار داشته باشد.
 2. واحد پول فاکتور با واحد پول بانک، صندوق یا تنخواه گردان باید یکی باشد.
 3. در صورت ذکر نشدن currency و currencyRate از مقادیر ذکر شده در فاکتور استفاده خواهد شد.
accountPath مسیر حساب

مثال: "دارایی ها: دارایی های جاری: موجودی نقد و بانک: وجوه در راه"
اگر حساب تفصیلی نظیر شخص یا بانک داشته باشد، باید کد تفصیل مرتبط هم ارسال شود. مثلا اگر تفصیل حساب شخص باشید باید فیلد contactCode نیز ارسال گردد.

توضیحات فیلد transactionFee:

در صورتی که به ازای پرداخت آنلاین مبلغی بابت هزینه تراکنش از حساب شما کسر می شود این هزینه را
می توانید در این فیلد ثبت کنید تا سند هزینه به طور اتوماتیک صادر شود.

آیتم های موجود در پاسخ:

Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result Object رسید یا دریافت مورد نظر
Number شماره رسید
DateTime تاریخ رسید
Description شرح
Amount مبلغ رسید
Currency واحد پول رسید
Project پروژه
Items آرایه ای از طرف های دریافت یا پرداخت کننده. ساختار در مثال نشان داده شده است.
Contact شخص(مشخصات شخص به صورت زیر خواهد بود)
Code کد شخص
Name نام شخص
Account مسیر حساب
Amount مبلغ
Description توضیحات
Transactions آرایه ای از تراکنش های دریافتی یا پرداختی. ساختار در مثال نشان داده شده است.
Cash نقدی
Bank بانکی(مشخصات بانک به صورت زیر خواهد بود)
Code کد بانک
Name نام بانک
PettyCash تنخواه گردان
Contact اعتباری از شخص
Check بصورت چکی
Account مسیر حساب
Type نوع تراکنش رسید ( جدول نوع تراکنش رسید )
Reference ارجاع
TransactionFee کارمزد خدمات بانکی
Amount مبلغ
Copyed
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: '',
  Result: {
    "Id": 100,
    "Number": 1009,
    "DateTime": "2020-11-07T00:00:00",
    "Description": "دریافت وجه/چک از محسن کریمی",
    "Amount": 2500000.0000,
    "Currency": "IRR",
    "Project": "",
    "Items": [
      {
        "Contact": {
          "Id": 3055,
          "Code": "000009",
          "Name": " محسن کریمی"
        },
        "Amount": 2500000.0000,
        "Account": null,
        "Description": "دریافت وجه/چک از محسن کریمی"
      },
      {...},
      {...}
    ],
    "Transactions": [
      {
        "Cash": null,
        "Bank": {
          "Id": 1004,
          "Code": "0001",
          "Name": "بانک ملت"
        },
        "PettyCash": null,
        "Contact": null,
        "Check": null,
        "Account": null,
        "Type": "3",
        "Reference": null,
        "TransactionFee": 300.0000,
        "Amount": 25000000.0000
        },
      {...},
      {...}
    ]
  }
} 
توضیحات آرایه Transactions:

تراکنش در حسابفا می تواند بصورت نقدی (cash) ، بانکی (bank)، تنخواه گردان (PettyCash)، اعتباری از شخص (Contact) و یا بصورت چکی (Check) باشد که در هر حالت آبجکت مربوطه شامل دیتا خواهد بود و سایر آبجکت ها null خواهند بود.

Copyed
URL:https://api.hesabfa.com/v1/invoice/getonlineinvoiceurl

پارامترهای اجباری:

apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
number شماره فاکتور مورد نظر
type نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور)
Copyed
{
	apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
	userId: 'mail@example.com',
	password: '123456',
	loginToken: 'f6b912...45fdc',
	number: 1001,
	type: 0
} 
نکات ضروری
 1. این متد در حال حاظر صرفا برای فاکتورهای فروش فعال است.
 2. در صورتی که درگاه پرداختی اینترنتی فعال نشده باشد، امکان دریافت URL فاکتور آنلاین وجود ندارد.
 3. برای فعالسازی درگاه پرداختی اینترنتی از منوی تنظیمات، تنظیمات فاکتور آنلاین را انتخاب کنید.
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result در صورت موفقیت آمیز بودن مقدار URL فاکتور آنلاین درون Result قرار می گیرد.
Copyed
{
	Success: true,
	ErrorCode: 0,
	ErrorMessage: '',
	Result: "https://app.hesabfa.com/public/invoice?token=FT2bEEe134vmseXMK"
} 
Copyed
URL:https://api.hesabfa.com/v1/invoice/SaveWarehouseReceipt
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
deleteOldReceipts آیا رسید یا حواله های قدیمی برای این فاکتور حذف شوند؟
receipt Object نگهدارنده اطلاعات حواله می باشد.هر Objectشامل ساختار زیر می باشد :

* آیتم های ستاره دار ضروری هستند.

*WarehouseCode کد انبار
*InvoiceNumber شماره فاکتور
*InvoiceType نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور )
Date تاریخ حواله
Note یادداشت و توضیحات
Freight هزینه حمل
Delivery تحویل (در محل انبار)
Project پروژه
*Items آرایه ای از اقلام حواله، شامل ساختار زیر:
*ItemCode کد کالا
*Quantity تعداد
Reference ارجاع
Note توضیحات
Copyed
{
   apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
   userId: 'mail@example.com',
   password: '123456',
   loginToken: 'f6b912...45fdc',
   deleteOldReceipts: true,
   receipt:{
		WarehouseCode: 11,
		InvoiceNumber: 1004,
		InvoiceType: 0,
		Date: '2018-07-17',
		Notes: '',
		Freight: 0,
		Delivery: '',
		Project: 'پروژه فروشگاه آنلاین',
		Items: [
		{
		  ItemCode: 6,
		  Quantity: 1,
		  Reference: 'PQ-1224',
		  Notes: ''
		},
		{
		  ItemCode: 7,
		  Quantity: 2,
		},
		...
		]
	}
} 
نکات ضروری
 1. با فراخوانی این متد رسید یا حواله انبار برای فاکتور خرید یا فروش صادر می گردد. در صورتی که کالاهای فاکتور در چندین انبار مختلف وجود داشته باشند به ازای هر انبار باید یکبار این متد را فراخوانی کرد و در هر فراخوانی کالاها و تعداد مورد نیاز به تفکیک انبار ذکر گردد.
 2. در صورتی که مقدار پارامتر deleteOldReceipts=true باشد، کلیه حواله های قبلی صادر شده برای فاکتور حذف خواهند شد و حواله جدید صادر می شود.
 3. کلیه آیتم های باید از نوع کالا و با قابلیت کنترل موجودی باشند در غیر اینصورت حواله ثبت نخواهد شد.
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result در صورت موفقیت آمیز بودن، Object حواله ذخیره شده یا ویرایش شده درون Result قرار می گیرد.
Number شماره حواله انبار
InvoiceNumber شماره فاکتور
InvoiceType نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور )
WarehouseCode کد انبار
Date تاریخ حواله
Note یادداشت و توضیحات
Delivery تحویل (در محل انبار)
Freight هزینه حمل
Project پروژه
Items آرایه ای از اقلام حواله، شامل ساختار زیر:
ItemCode کد کالا
Reference ارجاع
Note توضیحات
Quantity تعداد
Copyed
{
	Success: true,
	ErrorCode: 0,
	ErrorMessage: "",
	Result: {
        "Id": 1060, 
        "Number": 1004, 
        "InvoiceNumber": "1004",
        "InvoiceType": 0, 
        "WarehouseCode": 11, 
        "Date": "2018-06-07T00:00:00", 
        "Notes": " حواله خروج از انبار - فاکتور فروش # 1004", 
        "Delivery": "در محل انبار", 
        "Freight": "توسط خودشان", 
    "Project": 'پروژه فروشگاه آنلاین',
        "Items": [ 
      { 
          "Id": 2062, 
          "ItemCode": “000006”, 
          "Reference": "PQ-1224", 
          "Notes": "", 
          "Item": {…}, 
          "Quantity": 1.0 
      }, 
      { 
          "Id": 2063, 
          "ItemCode": “000007”, 
          "Reference": "", 
          "Notes": "", 
          "Item": {…}, 
          "Quantity": 2.0 
      } 
        ] 
    } 
}