2023-01-01 00:00:00 persion نمونه کدهای مستندات رابط برنامه نویسی به زبان های Php ،JavaScript ،Asp.net، Python و postman collection در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا https://www.hesabfa.com/img/features/feature08.jpg https://www.hesabfa.com/help/api/samplecode مستندات رابط برنامه نویسی حسابفا

نمونه کدهای رابط برنامه نویسی حسابفا

postman collection

postman collection ارتباط با حسابفا

  دانلود

نمونه کد PHP

نمونه کد PHP ارتباط با حسابفا

  دانلود

نمونه کد JavaScript

نمونه کد JavaScript ارتباط با حسابفا

  دانلود

نمونه کد Asp.netcore6 MVC

نمونه کد Asp.netcore6 MVC ارتباط با حسابفا

  دانلود

نمونه کد Python

نمونه کد Python ارتباط با حسابفا

  دانلود