متدهای اشخاص


URL: https://api.hesabfa.com/v1/contact/get

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
code کد شخص مورد نظر.
مثال:
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  code: '00001'
}
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
Code کد شخص
Name نام شخص
Company شرکت
FirstName نام
LastName نام خانوادگی
ContactType نوع شخص (جدول نوع اشخاص)
NationalCode کد/شناسه ملی
EconomicCode کد اقتصادی
RegistrationNumber شماره ثبت
Address آدرس شخص
City شهر
State استان
PostalCode کد پستی
Phone شماره تلفن
Fax شماره فکس
Mobile شماره موبایل
Email ایمیل
Website وب سایت
RegistrationDate تاریخ ثبت نام
Note یادداشت
SharePercent درصد سهام
Liability بدهکاری
Credits بستانکاری
ContactCredit اعتبار مالی
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Active وضعیت شخص: فعال یا غیرفعال
مثال:
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: "",
  Result:{
    Code: '0001',
    Name: 'شرکت توحید',
    Company: 'شرکت توحید',
    FirstName: 'محمد',
    LastName: 'محمدی',
    ContactType: 2,
    NationalCode: '65465465465',
    EconomicCode: '13232323221',
    RegistrationNumber: '9879898798798',
    Address: "",
    City: 'تهران',
    State: 'تهران',
    PostalCode: '2154665656',
    Phone: '02188664523',
    Fax: '02188664524',
    Mobile: '09361234567',
    Email: 'info@sample.com',
    Website: "",
    RegistrationDate: '2018/05/14 13:10:22',
    Note: "",
    SharePercent: 0,
    Liability: 0,
    Credits: 0,
    ContactCredit: 0,
    Tag: '',
    Active: true,
    NodeFamily: 'اشخاص:اشخاص حقوقی:سازمان ها'
  }
}
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/contact/getById

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
idList id شخص یا اشخاص مورد نظر.
مثال:
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  idList: [1,2,3]
}
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
Code کد شخص
Name نام شخص
Company شرکت
FirstName نام
LastName نام خانوادگی
ContactType نوع شخص (جدول نوع اشخاص)
NationalCode کد/شناسه ملی
EconomicCode کد اقتصادی
RegistrationNumber شماره ثبت
Address آدرس شخص
City شهر
State استان
PostalCode کد پستی
Phone شماره تلفن
Fax شماره فکس
Mobile شماره موبایل
Email ایمیل
Website وب سایت
RegistrationDate تاریخ ثبت نام
Note یادداشت
SharePercent درصد سهام
Liability بدهکاری
Credits بستانکاری
ContactCredit اعتبار مالی
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Active وضعیت شخص: فعال یا غیرفعال
مثال:
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: "",
  Result:{
    Code: '0001',
    Name: 'شرکت توحید',
    Company: 'شرکت توحید',
    FirstName: 'محمد',
    LastName: 'محمدی',
    ContactType: 2,
    NationalCode: '65465465465',
    EconomicCode: '13232323221',
    RegistrationNumber: '9879898798798',
    Address: "",
    City: 'تهران',
    State: 'تهران',
    PostalCode: '2154665656',
    Phone: '02188664523',
    Fax: '02188664524',
    Mobile: '09361234567',
    Email: 'info@sample.com',
    Website: "",
    RegistrationDate: '2018/05/14 13:10:22',
    Note: "",
    SharePercent: 0,
    Liability: 0
    Credits: 0,
    ContactCredit: 0,
    Tag: '',
    Active: true,
    NodeFamily: 'اشخاص:اشخاص حقوقی:سازمان ها'
  }
}
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/contact/getcontacts

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
پارامترهای اختیاری:
queryInfo شی فیلتر و مرتب سازی (مشاهده توضیحات)
مثال:
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  queryInfo:{
    SortBy: 'Code',
    SortDesc: true,
    Take: 20,
    Skip: 0,
    Filters:[{
      Property: 'Name',
      Operator: '*',
      Value: 'شرکت'
      }
    ]
  }
}
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
درون فیلد result آرایه ای از اشخاص قرار میگیرد.
مثال:
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: "",
  Result: {
    TotalCount:20,     ------> تعداد کل 
    FilteredCount:2,    ------> تعداد فیلتر شده 
    From:1,         ------> شماره ردیف شروع 
    To:2,          ------> شماره ردیف خاتمه 
    List:[{         ------> لیست اشخاص 
      Code: '0001',
      Name: 'شرکت توحید',
      Company: 'شرکت توحید',
      FirstName: 'محمد',
      LastName: 'محمدی',
      ContactType: 2,
      NationalCode: '65465465465',
      EconomicCode: '13232323221',
      RegistrationNumber: '9879898798798',
      Address: "",
      City: 'تهران',
      State: 'تهران',
      PostalCode: '2154665656',
      Phone: '02188664523',
      Fax: '02188664524',
      Mobile: '09361234567',
      Email: 'info@sample.com',
      Website: "",
      RegistrationDate: '2018/05/14 13:10:22',
      Note: "",
      SharePercent: 0,
      Liability: 0,
      Credits: 0,
      ContactCredit: 0,
      Tag: '',
      Active: true,
      NodeFamily: 'اشخاص:اشخاص حقوقی:سازمان ها'
    },{
      Code: '0002',
      Name: 'شرکت آزمایشی',
      Company: 'شرکت آزمایشی',
      FirstName: 'رضا',
      LastName: 'محمدی',
      ContactType: 2,
      NationalCode: '65465465465',
      EconomicCode: '13232323221',
      RegistrationNumber: '9879898798798',
      Address: "",
      City: 'تهران',
      State: 'تهران',
      PostalCode: '2154665656',
      Phone: '02188664523',
      Fax: '02188664524',
      Mobile: '09361234567',
      Email: 'info@sample.com',
      Website: "",
      RegistrationDate: '2018/05/14 13:10:22',
      Note: "",
      SharePercent: 0,
      Liability: 0,
      Credits: 0,
      ContactCredit: 0,
      Tag: '',
      Active: false,
      NodeFamily: 'اشخاص:اشخاص حقوقی:سازمان ها'
    }]
  }
}
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/contact/save

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
contact شی نگهدارنده اطلاعات شخص
شامل:
* آیتم های ستاره دار ضروری هستند.
Code کد شخص
در صورتی که کد شخص را وارد نکنید، شخص جدید ذخیره می شود.
در صورتی که کد وارد شود و موجود باشد، اطلاعات ویرایش می شود.
در صورتی که کد وارد شود و موجود نباشد، شخص با آن کد ذخیره خواهد شد.
*Name نام شخص
Company شرکت
FirstName نام
LastName نام خانوادگی
* ContactType نوع شخص (جدول نوع اشخاص)
NationalCode کد/شناسه ملی
EconomicCode کد اقتصادی
RegistrationNumber شماره ثبت
Address آدرس شخص
City شهر
State استان
PostalCode کد پستی
Phone شماره تلفن
Fax شماره فکس
Mobile شماره موبایل
Email ایمیل
Website وب سایت
Note یادداشت
ContactCredit اعتبار مالی
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Active وضعیت شخص: فعال یا غیرفعال
NodeFamily دسته بندی شخص: یک فیلد متنی که به فرمت زیر می توان دسته بندی شخص را در آن تعریف کرد
"اشخاص: دسته 1: دسته 2: ..."
مثال:
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  contact: {        
    Code: '0001',
    Name: 'شرکت توحید',
    FirstName: 'محمد',
    LastName: 'محمدی',
    ContactType: 2,
    NodeFamily: 'اشخاص:اشخاص حقوقی:سازمان ها'
  }
}
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
در صورت موفقیت آمیز بودن، شی شخص ذخیره شده یا ویرایش شده درون Result قرار می گیرد.
مثال:
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: "",
  Result: {        
    Code: '0001',
    Name: 'شرکت توحید',
    Company: 'شرکت توحید',
    FirstName: 'محمد',
    LastName: 'محمدی',
    ContactType: 2,
    NationalCode: '65465465465',
    EconomicCode: '13232323221',
    RegistrationNumber: '9879898798798',
    Address: "",
    City: 'تهران',
    State: 'تهران',
    PostalCode: '2154665656',
    Phone: '02188664523',
    Fax: '02188664524',
    Mobile: '09361234567',
    Email: 'info@sample.com',
    Website: "",
    RegistrationDate: '2018/05/14 13:10:22',
    Note: "",
    SharePercent: 0,
    Liability: 0,
    Credits: 0,
    ContactCredit: 0,
    Tag: '',
    Active: true,
    NodeFamily: 'اشخاص:اشخاص حقوقی:سازمان ها'
  }
}
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/contact/batchsave

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
contacts لیستی از اشیاء نگهدارنده اطلاعات اشخاص
شامل:
* آیتم های ستاره دار ضروری هستند.
Code کد شخص
در صورتی که کد شخص را وارد نکنید، شخص جدید ذخیره می شود.
در صورتی که کد وارد شود و موجود باشد، اطلاعات ویرایش می شود.
در صورتی که کد وارد شود و موجود نباشد، شخص با آن کد ذخیره خواهد شد.
*Name نام شخص
Company شرکت
FirstName نام
LastName نام خانوادگی
* ContactType نوع شخص (جدول نوع اشخاص)
NationalCode کد/شناسه ملی
EconomicCode کد اقتصادی
RegistrationNumber شماره ثبت
Address آدرس شخص
City شهر
State استان
PostalCode کد پستی
Phone شماره تلفن
Fax شماره فکس
Mobile شماره موبایل
Email ایمیل
Website وب سایت
Note یادداشت
ContactCredit اعتبار مالی
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Active وضعیت شخص: فعال یا غیرفعال
NodeFamily دسته بندی شخص: یک فیلد متنی که به فرمت زیر می توان دسته بندی شخص را در آن تعریف کرد
"اشخاص: دسته 1: دسته 2: ..."
مثال:
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  contacts:[{        
    Code: '0001',
    Name: 'شرکت توحید',
    FirstName: 'محمد',
    LastName: 'محمدی',
    ContactType: 2,
    NodeFamily: 'اشخاص:اشخاص حقوقی:سازمان ها'
  }, {
    Name: 'رضا علی پور',
    ContactType: 1
  }]
}
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
در صورت موفقیت آمیز بودن، لیستی از اشخاص ذخیره شده یا ویرایش شده درون Result قرار می گیرد.
مثال:
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: "",
  Result: [{        
    Code: '0001',
    Name: 'شرکت توحید',
    Company: 'شرکت توحید',
    FirstName: 'محمد',
    LastName: 'محمدی',
    ContactType: 2,
    NationalCode: '65465465465',
    EconomicCode: '13232323221',
    RegistrationNumber: '9879898798798',
    Address: "",
    City: 'تهران',
    State: 'تهران',
    PostalCode: '2154665656',
    Phone: '02188664523',
    Fax: '02188664524',
    Mobile: '09361234567',
    Email: 'info@sample.com',
    Website: "",
    RegistrationDate: '2018/05/14 13:10:22',
    Note: "",
    SharePercent: 0,
    Liability: 0,
    Credits: 0,
    ContactCredit: 0,
    Tag: '',
    Active: true,
    NodeFamily: 'اشخاص:اشخاص حقوقی:سازمان ها'
  }, {        
    Code: '0005',
    Name: 'رضا علی پور',
    Company: '',
    FirstName: '',
    LastName: '',
    ContactType: 1,
    NationalCode: '',
    EconomicCode: '',
    RegistrationNumber: '',
    Address: "",
    City: '',
    State: '',
    PostalCode: '',
    Phone: '',
    Fax: '',
    Mobile: '',
    Email: '',
    Website: "",
    RegistrationDate: '2018/05/14 13:10:22',
    Note: "",
    SharePercent: 0,
    Liability: 0,
    Credits: 0,
    ContactCredit: 0,
    Tag: '',
    Active: false,
    NodeFamily: 'اشخاص:اشخاص حقوقی:سازمان ها'
  }]
}
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/contact/delete

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
code کد شخص مورد نظر.
مثال:
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  code: '00001'
}
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
در صورت موفقیت آمیز بودن مقدار true درون Result قرار می گیرد.
مثال:
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: "",
  Result: true
}
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/contact/getContactLink

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
code کد شخص مورد نظر
showAllAccounts نمایش سایر حسابها(پیشفرض false)
days تعداد روز اعتبار (پیشفرض 30 روز)
مثال:
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  code: '00001',
  showAllAccounts: true,
  days: 3
}
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
Link لینک کارت حساب شخص
مثال:
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: "",
  Result: {
    Link: "https://app.hesabfa.com/public/contact/bfe03..."
  }
}