وب هوک


URL: https://api.hesabfa.com/v1/setting/SetChangeHook

با فراخوانی این متد، حسابفا تغییرات انجام شده روی فاکتور، کالا و خدمات و اشخاص را به URL تنظیم شده ارسال می کند.

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
url url مورد نظر جهت ارسال تغییرات
hookPassword کلمه عبور مورد نظر
مثال:
{
   apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
   userId: 'mail@example.com',
   password: '123456',
   loginToken: 'f6b912...45fdc',
   url: 'http://example.url.com',
   hookPassword: 'custom-user-password'
 }
						
خروجی
ندارد

پس از تنظیم این متد، کلیه تغییرات انجام گرفته روی فاکتور، کالا و خدمات و اشخاص، به صورت لحظه ای به URL تنظیم شده ارسال می شود.
توجه

 • URL باید وب سرویس REST و متد بکارگرفته شده باید POST باشد.
 • اطلاعات در قالب JSON با فرمت زیر ارسال می شود.
{
	Password: "custom-user-password ",
	Action: action,
	ObjectType: “Product”,
	ObjectIdList: [1,2,3]
}
 • Password کلمه عبور تنظیم شده توسط کاربر در هنگام فراخوانی متد SetChangeHook است.
 • مقادیر ObjectType عبارتند از: Product, Contact, Invoice
 • ObjectIdList آرایه ای از Id ماهیت هایی که ذخیره شده، تغییر کرده یا حذف شده اند است.
 • Action مطابق جدول زیر:

شرح کد
ذخیره شخص 31
ویرایش شخص 32
حذف شخص 33
ذخیره کالا 51
ویرایش کالا 52
حذف کالا 53
ذخیره فاکتور فروش 121
ویرایش فاکتور فروش 122
حذف فاکتور فروش 123
ذخیره فاکتور خرید 131
ویرایش فاکتور خرید 132
حذف فاکتور خرید 133
ذخیره فاکتور برگشت از فروش 141
ویرایش فاکتور برگشت از فروش 142
حذف فاکتور برگشت از فروش 143
ذخیره فاکتور برگشت از خرید 151
ویرایش فاکتور برگشت از خرید 152
حذف فاکتور برگشت از خرید 153
ذخیره فاکتور ضایعات 161
ویرایش فاکتور ضایعات 162
حذف فاکتور ضایعات 163