جدول انواع


لیست انواع استفاده شده در سرویس API حسابفا در زیر ذکر شده اند.

نوع اشخاص

کد عنوان
0 نامشخص
1 حقیقی
2 حقوقی

نوع فاکتور

کد عنوان
0 فروش
1 خرید
2 برگشت از فروش
3 برگشت از خرید
4 ضایعات

وضعیت فاکتور

کد عنوان
0 پیش نویس
1 منتظر تایید
2 تایید شده
3 پرداخت شده

نوع کالا/خدمات

کد عنوان
0 کالا
1 خدمات

نوع رسید

کد عنوان
1 دریافت
2 پرداخت