دریافت و پرداخت


بوسیله این متد رسید دریافت یا پرداخت به اشخاص، بازگردانده می شود.

URL: https://api.hesabfa.com/v1/receipt/get

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
type نوع رسید ( جدول نوع رسید )
number شماره رسید مورد نظر
مثال:
{
	apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
	userId: 'mail@example.com',
	password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
	type: 1,
	number: 1001
}
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
Number شماره رسید
DateTime تاریخ رسید
Description شرح
Amount مبلغ رسید
Currency واحد پول رسید
Project پروژه
Items آرایه ای از طرف های دریافت یا پرداخت کننده. ساختار در مثال نشان داده شده است.
Transactions آرایه ای از تراکنش های دریافتی یا پرداختی. ساختار در مثال نشان داده شده است.
مثال:
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: '',
  Result: {
    "Id": 100,
    "Number": 1009,
    "DateTime": "2020-11-07T00:00:00",
    "Description": "دریافت وجه/چک از محسن کریمی",
    "Amount": 2500000.0000,
    "Currency": "IRR",
    "Project": "",
    "Items": [
      {
        "Contact": {
          "Id": 3055,
          "Code": "000009",
          "Name": " محسن کریمی"
        },
        "Amount": 2500000.0000,
        "Description": "دریافت وجه/چک از محسن کریمی"
      },
      {...},
      {...}
    ],
    "Transactions": [
      {
        "Cash": null,
        "Bank": {
          "Id": 1004,
          "Code": "0001",
          "Name": "بانک ملت"
        },
        "PettyCash": null,
        "Contact": null,
        "Check": null,
        "Amount": 25000000.0000
        },
        "Amount": 2500000.0000
      },
      {...},
      {...}
    ]
  }
}
 

توضیحات آرایه Transactions: تراکنش در حسابفا می تواند بصورت نقدی (cash) ، بانکی (bank)، تنخواه گردان (PettyCash)، اعتباری از شخص (Contact) و یا بصورت چکی (Check) باشد که در هر حالت آبجکت مربوطه شامل دیتا خواهد بود و سایر آبجکت ها null خواهند بود.

بوسیله این متد لیست رسیدهای دریافت یا پرداخت به اشخاص، بازگردانده می شود.

URL: https://api.hesabfa.com/v1/receipt/getReceipts

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
type نوع رسید ( جدول نوع رسید )
پارامترهای اختیاری:
queryInfo شی فیلتر و مرتب سازی (مشاهده توضیحات)
مثال:
{
	apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
	userId: 'mail@example.com',
	password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
	type: 1,
	queryInfo:{
		SortBy: 'DateTime',
		SortDesc: true,
		Take: 20,
		Skip: 0
	}
}
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
درون فیلد result آرایه ای از رسیدها قرار میگیرد.
مثال:
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: '',
  Result: {
    "TotalCount": 9,
    "FilteredCount": 9,
    "From": 1,
    "To": 9,
    "List": [
      {
        "Id": 4101,
        "Number": 1008,
        "DateTime": "2020-11-07T00:00:00",
        "Description": "دریافت وجه فاکتور - فاکتور فروش # 1079 – محسن کریمی",
        "Amount": 0.5500,
        "Currency": "USD",
        "Project": "",
        "Items": [
          {
            "Contact": {
              "Id": 3049,
              "Code": "000003",
              "Name": " محسن کریمی"
            },
            "Amount": 0.5500,
            "Description": "دریافت وجه فاکتور - فاکتور فروش # 1079 - محسن کریمی"
          }
        ],
        "Transactions": [
          {
            "Bank": null,
            "Cash": {
              "Id": 1007,
              "Code": "0004",
              "Name": "دلاری"
            },
            "PettyCash": null,
            "Contact": null,
            "Check": null,
            "Amount": 0.5500
          }
        ]
      }, 
      {…},
      {…}
  ]}
}
 

توضیحات آرایه Transactions: تراکنش در حسابفا می تواند بصورت نقدی (cash) ، بانکی (bank)، تنخواه گردان (PettyCash)، اعتباری از شخص (Contact) و یا بصورت چکی (Check) باشد که در هر حالت آبجکت مربوطه شامل دیتا خواهد بود و سایر آبجکت ها null خواهند بود.

بوسیله این متد یک رسید دریافت یا پرداخت در سیستم ثبت و ذخیره می شود.

URL: https://api.hesabfa.com/v1/receipt/save

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
* آیتم های ستاره دار ضروری هستند.
*Type نوع رسید ( جدول نوع رسید )
Number شماره رسید. در صورت وجود، رسید ویرایش می شود. در صورتی که ارسال نشود، رسید جدید ذخیره خواهد شد.
DateTime تاریخ. در صورت عدم ارسال، رسید به تاریخ روز ذخیره می شود.
Project نام پروژه
Description شرح رسید.
*BankCode کد بانک
*ContactCode کد شخص
*Amount مبلغ به ارز پایه سیستم
BankFee کارمزد خدمات بانکی
Reference شماره ارجاع
Currency واحد پول
CurrencyRate نرخ برابری ارز به ارز پایه
CashCode کد صندوق
PettyCashCode کد تنخواه گردان

توجه: فقط یکی از سه فیلد BankCode، CashCode و PettyCashCode باید مقدار داشته باشد. در صورت ذکر نشدن Currency و CurrencyRate از واحد پول بانک، صندوق یا تنخواه گردان و نرخ برابری ارز پیش فرض سیستم استفاده خواهد شد.

{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  type: 1,
  description: 'دریافت وجه/چک از محسن کریمی',
  amount: 2500000.0000,
  contactCode: 9,
  bankCode: 1,
  cashCode: null,
  pettyCashCode: null,
  currency: 'IRR',
  currencyRate: 1
}
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
مثال:
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: '',
  Result: {
    "Id": 100,
    "Number": 1009,
    "DateTime": "2020-11-07T00:00:00",
    "Description": "دریافت وجه/چک از محسن کریمی",
    "Amount": 2500000.0000,
    "Currency": "IRR",
    "Project": "",
    "Items": [
      {
        "Contact": {
          "Id": 3055,
          "Code": "000009",
          "Name": " محسن کریمی"
        },
        "Amount": 2500000.0000,
        "Description": "دریافت وجه/چک از محسن کریمی"
      }
    ],
    "Transactions": [
      {
        "Cash": null,
        "Bank": {
          "Id": 1004,
          "Code": "0001",
          "Name": "بانک ملت"
        },
        "PettyCash": null,
        "Contact": null,
        "Check": null,
        "Amount": 25000000.0000
      }
    ]
  }
}
 

توضیحات آرایه Transactions: تراکنش در حسابفا می تواند بصورت نقدی (cash) ، بانکی (bank)، تنخواه گردان (PettyCash)، اعتباری از شخص (Contact) و یا بصورت چکی (Check) باشد که در هر حالت آبجکت مربوطه شامل دیتا خواهد بود و سایر آبجکت ها null خواهند بود.

حذف یک رسید دریافت یا پرداخت.

URL: https://api.hesabfa.com/v1/receipt/delete

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
type نوع رسید ( جدول نوع رسید )
number شماره رسید
مثال:
{
	apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
	userId: 'mail@example.com',
	password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
	type: 1,
	number: 1001
}
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
مثال:
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": 0,
  "ErrorMessage": "",
  "Result": true
}