کالاها و خدمات


URL: https://api.hesabfa.com/v1/item/get

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
code کد کالای مورد نظر.
مثال:
{
   apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
   userId: 'mail@example.com',
   password: '123456',
   loginToken: 'f6b912...45fdc',
   code: '000001'
 }
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
Code کد کالا یا خدمات
Name نام کالا یا خدمات
Barcode بارکد کالا یا خدمات
ItemType نوع ( جدول نوع کالا/خدمات)
Unit واحد خرید و فروش
Stock موجودی
BuyPrice قیمت خرید
SellPrice قیمت فروش
PurchasesTitle عنوان در فاکتور فروش
SalesTitle عنوان در فاکتور خرید
NodeFamily مسیر دسته بندی
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Active وضعیت کالا: فعال یا غیرفعال
مثال:
{
   Success: true,
   ErrorCode: 0,
   ErrorMessage: "",
   Result:{
        Code: '000001',
        Name: 'Galaxy J7 گوشی موبایل',
        Barcode: '345345345345',
        ItemType: 0,
        Unit: 'عدد',
        Stock: 10,
        BuyPrice: 500000,
        SellPrice: 550000,
        PurchasesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
        SalesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
        NodeFamily: 'دیجیتال:موبایل:سامسونگ',
        Tag: '',
        Description: '',
        ProductCode: '745921',
        Active: true
      }
 }
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/item/getByBarcode

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
barcode بارکد کالای مورد نظر.
مثال:
{
   apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
   userId: 'mail@example.com',
   password: '123456',
   loginToken: 'f6b912...45fdc',
   barcode: '345345345345'
 }
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
Code کد کالا یا خدمات
Name نام کالا یا خدمات
Barcode بارکد کالا یا خدمات
ItemType نوع ( جدول نوع کالا/خدمات)
Unit واحد خرید و فروش
Stock موجودی
BuyPrice قیمت خرید
SellPrice قیمت فروش
PurchasesTitle عنوان در فاکتور فروش
SalesTitle عنوان در فاکتور خرید
NodeFamily مسیر دسته بندی
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Active وضعیت کالا: فعال یا غیرفعال
مثال:
{
   Success: true,
   ErrorCode: 0,
   ErrorMessage: "",
   Result:{
        Code: '000001',
        Name: 'Galaxy J7 گوشی موبایل',
        Barcode: '345345345345',
        ItemType: 0,
        Unit: 'عدد',
        Stock: 10,
        BuyPrice: 500000,
        SellPrice: 550000,
        PurchasesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
        SalesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
        NodeFamily: 'دیجیتال:موبایل:سامسونگ',
        Tag: '',
        Description: '',
        ProductCode: '3753',
        Active: true
      }
 }
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/item/getById

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
idList id کالا یا کالاهای مورد نظر.
مثال:
{
   apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
   userId: 'mail@example.com',
   password: '123456',
   loginToken: 'f6b912...45fdc',
   idList: [1,2,3]
 }
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
Code کد کالا یا خدمات
Name نام کالا یا خدمات
Barcode بارکد کالا یا خدمات
ItemType نوع ( جدول نوع کالا/خدمات)
Unit واحد خرید و فروش
Stock موجودی
BuyPrice قیمت خرید
SellPrice قیمت فروش
PurchasesTitle عنوان در فاکتور فروش
SalesTitle عنوان در فاکتور خرید
NodeFamily مسیر دسته بندی
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Active وضعیت کالا: فعال یا غیرفعال
مثال:
{
   Success: true,
   ErrorCode: 0,
   ErrorMessage: "",
   Result:{
        Code: '000001',
        Name: 'Galaxy J7 گوشی موبایل',
        Barcode: '345345345345',
        ItemType: 0,
        Unit: 'عدد',
        Stock: 10,
        BuyPrice: 500000,
        SellPrice: 550000,
        PurchasesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
        SalesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
        NodeFamily: 'دیجیتال:موبایل:سامسونگ',
        Tag: '',
        Description: '',
        ProductCode: '735315',
        Active: true
      }
 }
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/item/getitems

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
پارامترهای اختیاری:
queryInfo شی فیلتر و مرتب سازی (مشاهده توضیحات)
مثال:
{
	apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
	userId: 'mail@example.com',
	password: '123456',
	loginToken: 'f6b912...45fdc',
	queryInfo:{
		SortBy: 'Code',
		SortDesc: true,
		Take: 20,
		Skip: 0,
		Filters:[{
			Property: 'Name',
			Operator: '*',
			Value: 'Galaxy'
			}
		]
	}
 }
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
درون فیلد result آرایه ای از کالاها قرار میگیرد.
مثال:
{
	Success: true,
	ErrorCode: 0,
	ErrorMessage: "",
	Result: {
		TotalCount:20,     ------> تعداد کل 
		FilteredCount:2,    ------> تعداد فیلتر شده 
		From:1,         ------> شماره ردیف شروع 
		To:2,          ------> شماره ردیف خاتمه 
		List:[{         ------> لیست کالاها 
			Code: '000001',
			Name: 'Galaxy J7 گوشی موبایل',
			Barcode: '345345345345',
			ItemType: 0,
			Unit: 'عدد',
			Stock: 10,
			BuyPrice: 500000,
			SellPrice: 550000,
			PurchasesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
			SalesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
			NodeFamily: 'دیجیتال:موبایل:سامسونگ',
			Tag: '',
			Description: '',
			ProductCode: '5612',
			Active: true
		},{
			Code: '000002',
			Name: 'Galaxy S7 گوشی موبایل',
			Barcode: '8465456742345',
			ItemType: 0,
			Unit: 'عدد',
			Stock: 12,
			BuyPrice: 700000,
			SellPrice: 750000,
			PurchasesTitle: 'Samsung Galaxy S7',
			SalesTitle: 'Samsung Galaxy S7',
			NodeFamily: 'دیجیتال:موبایل:سامسونگ',
			Tag: '',
			Description: '',
			ProductCode: '5613',
			Active: true
		}]
	}
}
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/item/save

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
item شی نگهدارنده اطلاعات کالا
شامل:
* آیتم های ستاره دار ضروری هستند.
Code کد کالا
در صورتی که کد کالا را وارد نکنید، کالای جدید ذخیره می شود.
در صورتی که کد وارد شود و موجود باشد، اطلاعات ویرایش می شود.
در صورتی که کد وارد شود و موجود نباشد، کالا با آن کد ذخیره خواهد شد.
*Name نام کالا
*ItemType نوع ( جدول نوع کالا/خدمات )
Barcode بارکد کالا/خدمات
Unit واحد کالا
BuyPrice قیمت خرید
SellPrice قیمت فروش
PurchasesTitle عنوان در فاکتور فروش
SalesTitle عنوان در فاکتور خرید
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Active وضعیت کالا: فعال یا غیرفعال
NodeFamily دسته بندی کالا: یک فیلد متنی که به فرمت زیر می توان دسته بندی کالا یا خدمات را در آن تعریف کرد
برای کالا: "کالاها: دسته 1: دسته 2: ..."
برای خدمات: "خدمات: دسته 1: دسته 2: ..."
مثال:
{
	apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
	userId: 'mail@example.com',
	password: '123456',
	loginToken: 'f6b912...45fdc',
	item:{        
		Name: 'Galaxy J7 گوشی موبایل',
		Barcode: '345345345345',
		ItemType: 0,
		Unit: 'عدد',
		BuyPrice: 500000,
		SellPrice: 550000,
		PurchasesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
		SalesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
		Tag: '',
		Description: '',
		ProductCode: '45612',
		Active: true,
		NodeFamily: 'کالاها : موبایل : سامسونگ'
	}
 }
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
در صورت موفقیت آمیز بودن، شی کالای ذخیره شده یا ویرایش شده درون Result قرار می گیرد.
مثال:
{
   Success: true,
   ErrorCode: 0,
   ErrorMessage: "",
   Result: {        
		Code: '000001',
		Name: 'Galaxy J7 گوشی موبایل',
		Barcode: '345345345345',
		ItemType: 0,
		Unit: 'عدد',
		Stock: 10,
		BuyPrice: 500000,
		SellPrice: 550000,
		PurchasesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
		SalesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
		Tag: '',
		Description: '',
		ProductCode: '45812',
		Active: true,
		NodeFamily: 'کالاها : موبایل : سامسونگ'
	}
 }
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/item/batchsave

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
items لیستی از اشیاء نگهدارنده اطلاعات کالاها
شامل:
* آیتم های ستاره دار ضروری هستند.
Code کد کالا
در صورتی که کد کالا را وارد نکنید، کالای جدید ذخیره می شود.
در صورتی که کد وارد شود و موجود باشد، اطلاعات ویرایش می شود.
در صورتی که کد وارد شود و موجود نباشد، کالا با آن کد ذخیره خواهد شد.
*Name نام کالا
*ItemType نوع ( جدول نوع کالا/خدمات )
Barcode بارکد کالا/خدمات
Unit واحد کالا
BuyPrice قیمت خرید
SellPrice قیمت فروش
PurchasesTitle عنوان در فاکتور فروش
SalesTitle عنوان در فاکتور خرید
Tag فیلد متنی قابل استفاده توسط برنامه نویس
Active وضعیت کالا: فعال یا غیرفعال
NodeFamily دسته بندی کالا: یک فیلد متنی که به فرمت زیر می توان دسته بندی کالا یا خدمات را در آن تعریف کرد
برای کالا: "کالاها: دسته 1: دسته 2: ..."
برای خدمات: "خدمات: دسته 1: دسته 2: ..."
مثال:
{
	apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
	userId: 'mail@example.com',
	password: '123456',
	loginToken: 'f6b912...45fdc',
	items:[{        
		Code: '000001',
		Name: 'Galaxy J7 گوشی موبایل',
		Barcode: '345345345345',
		ItemType: 0,
		Unit: 'عدد',
		BuyPrice: 500000,
		SellPrice: 550000,
		PurchasesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
		SalesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
		Tag: '',
		Description: '',
		ProductCode: '75134',
		Active: '',
		NodeFamily: 'کالاها : موبایل : سامسونگ'
	}, {
		Name: 'Galaxy S7 گوشی موبایل',
		ItemType: 0,
	}]
 }
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
در صورت موفقیت آمیز بودن، لیستی از کالاهای ذخیره شده یا ویرایش شده درون Result قرار می گیرد.
مثال:
{
   Success: true,
   ErrorCode: 0,
   ErrorMessage: "",
   Result: [{   ------> لیست کالاها 
			Code: '000001',
			Name: 'Galaxy J7 گوشی موبایل',
			Barcode: '345345345345',
			ItemType: 0,
			Unit: 'عدد',
			Stock: 10,
			BuyPrice: 500000,
			SellPrice: 550000,
			PurchasesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
			SalesTitle: 'Samsung Galaxy J7',
			NodeFamily: 'دیجیتال/موبایل/سامسونگ',
			Tag: '',
			Description: '',
			ProductCode: '75134',
			Active: true
		},{
			Code: '000002',
			Name: 'Galaxy S7 گوشی موبایل',
			Barcode: '',
			ItemType: 0,
			Unit: '',
			Stock: 0,
			BuyPrice: 0,
			SellPrice: 0,
			PurchasesTitle: '',
			SalesTitle: '',
			NodeFamily: '',
			Tag: '',
			Description: '',
			ProductCode: '',
			Active: true
		}]
	}
 }
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/item/delete

ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
code کد کالای مورد نظر.
مثال:
{
   apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
   userId: 'mail@example.com',
   password: '123456',
   loginToken: 'f6b912...45fdc',
   code: '00001'
 }
 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
در صورت موفقیت آمیز بودن مقدار true درون Result قرار می گیرد.
مثال:
{
	Success: true,
	ErrorCode: 0,
	ErrorMessage: "",
	Result: true
}
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/item/GetQuantity

با فراخوانی این متد لیست موجودی کلیه کالاهای ثبت شده در سیستم ارسال خواهد شد.


ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
پارامترهای اختیاری:
warehouseCode کد انبار
codes کد کالاها
مثال:
{
   apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
   userId: 'mail@example.com',
   password: '123456',
   loginToken: 'f6b912...45fdc',
   warehouseCode: 12,			// اختیاری
   codes: ['000005','6','7']	    // اختیاری
 }
 

نکته ها:

 • در صورتی که پارامتر warehouseCode وجود داشته باشد و سیستم انبارداری هم فعال باشد، موجودی و کالاهای ثبت شده در انبار ذکر شده ارسال خواهد شد. در صورت عدم وجود پارامتر warehouseCode یا عدم فعال بودن سیستم انبارداری، کل کالاها و موجودی کلی کالا ارسال خواهد شد.
 • در صورتی که پارامتر codes وجود داشته باشد، فقط کالاهایی که کد آنها در آرایه codes وجود داشته باشند، ارسال خوهند شد. در صورت عدم وجود پارامتر codes کلیه کالاها ارسال خواهند شد.

خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
در صورت موفقیت آمیز بودن مقدار true درون Result قرار می گیرد.
مثال:
{
	Success: true,
	ErrorCode: 0,
	ErrorMessage: "",
	Result: 
	[
		  {
		    "Code": "000001",
		    "Tag": "115",
		    "Quantity": 0.000000,
		    "Barcode": "650077842",
		    "SellPrice": 1570000.000,
		    "ProductCode": "PCS-873300"
		  },
		  {
		    "Code": "000002",
		    "Tag": "230",
		    "Quantity": 16.000000,
		    "Barcode": "89504564",
		    "SellPrice": 275000.0000,
		    "ProductCode": "PCS-873301"
		  },
		  {
		    "Code": "000003",
		    "Tag": "227",
		    "Quantity": 2.000000,
		    "Barcode": "78900877",
		    "SellPrice": 442500.0000,
		    "ProductCode": "PCS-873302"
		  },
		  {
		    "Code": "000004",
		    "Tag": "112",
		    "Quantity": 30.000000,
		    "Barcode": "87554698",
		    "SellPrice": 3789200.0000,
		    "ProductCode": "PCS-873303"
		  },
		  {…},
		  {…}
	]

}
 
URL: https://api.hesabfa.com/v1/item/UpdateOpeningQuantity

با فراخوانی این متد موجودی اول دوره کالاها در تراز افتتاحیه ثبت خواهد شد. همچنین سند افتتاحیه به تناسب اطلاعات ویرایش خواهد شد. بنابراین پیش از فراخوانی این متد مطمئن باشید که سهامداران در سیستم تعریف شده باشند.
نکات مهم:

 • این عمل فقط در اولین سال مالی امکان پذیر است.
 • فقط موجودی کالاهایی که ارسال می شوند به روز خواهند شد و موجودی سایر کالاهایی که هم اکنون در تراز افتتاحیه ثبت شده اند تغییری نخواهند کرد.
 • تعداد و قیمت واحد باید بزرگتر از صفر باشند. در غیر اینصورت ثبت نخواهند شد.
 • دقت شود که این متد فقط در شروع سال مالی فراخوانی شود. فراخوانی این متد در اواسط سال مالی ممکن است باعث بروز اختلال در موجودی سیستم شود.


ورودی
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
items لیستی از اشیاء نگهدارنده اطلاعات کالاها
شامل:
* آیتم های ستاره دار ضروری هستند.
*Code کد کالا
*Quantity تعداد (باید بزرگتر از صفر باشد)
*UnitPrice مبلغ واحد (باید بزرگتر از صفر باشد)
WarehouseCode کد انبار
مثال:
{
   apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
   userId: 'mail@example.com',
   password: '123456'
   items: [{
		Code: ‘000001’,
		Quantity: 3,
		UnitPrice: 250000,
		WarehouseCode: 12
	}, {
		Code: ‘000002’,
		Quantity: 5,
		UnitPrice: 378000
	}]
 }

 
خروجی
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
Result
(مشاهده توضیحات)
در صورت موفقیت آمیز بودن مقدار true درون Result قرار می گیرد.
مثال:
{
	Success: true,
	ErrorCode: 0,
	ErrorMessage: "",
	Result: null
}