2023-01-01 00:00:00 persion در نرم افزار حسابداری حسابفا می توانید سند حقوق و دستمزد را بصورت اتوماتیک ثبت کنید. https://hesabfa.com/view/features/payroll ثبت حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

ثبت حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری حسابفا


در نرم افزار حسابداری حسابفا می توانید سند حقوق و دستمزد را بصورت اتوماتیک ثبت کنید.

صفحه طرح ها و قیمت ها
ثبت حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری حسابفا

ثبت سند حقوق و دستمزد


در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا شما می توانید کارکنان خود را در بخش اشخاص تعریف کرده و سپس از طریق فرم حقوق و دستمزد اقدام به ثبت سند حقوق دستمزد کنید.

 ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری