2023-01-01 00:00:00 persion با الصاق یادداشت در حسابفا، می‌توانید برای تمام تراکنش‌های مالی ثبت شده مثل انواع رسیدها و فاکتورها و انواع تعریف مانند اشخاص یا بانک، یک یا چند یادداشت ثبت کنید. https://hesabfa.com/view/features/note الصاق یادداشت به اسناد در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

الصاق یادداشت به اسناد


با الصاق یادداشت در سیستم حسابداری ابری حسابفا، می‌توانید برای تمام تراکنش‌های مالی ثبت شده مثل انواع رسیدها و فاکتورها و صورت های مختلف تعریف مانند اشخاص یا بانک، یک یا چند یادداشت ثبت کنید تا هر زمان که نیاز داشتید به آن رجوع کنید.

صفحه طرح ها و قیمت ها
 الصاق یادداشت به اسناد در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

ایجاد یادداشت برای اسناد


می‌توان با استفاده از این قابلیت در تمامی منوهای نرم افزار و بخشهای مختلف، یادداشت هایی را جهت یادآوری قرار داد. و در صورت لزوم به آنها مراجعه کرد.

 ایجاد یادداشت برای اسناد در نرم افزار حسابداری