2023-01-01 00:00:00 persion با فعالسازی سیستم چند ارزی، علاوه بر ثبت بانک ها و صندوق‌های ارزی، می‌توان نقل و انتقالات و معاملات معمول از قبیل ثبت فاکتور و اسناد دستی را به ارز رایج سایر کشورها ثبت و گزارش گیری کرد. https://www.hesabfa.com/view/features/multi_currency سیستم چند ارزی-حسابفا

سیستم چند ارزی در حسابفا


با فعالسازی سیستم چند ارزی، علاوه بر ثبت بانک ها و صندوق‌های ارزی، می‌توان نقل و انتقالات و معاملات معمول از قبیل ثبت فاکتور و اسناد دستی را به ارز رایج سایر کشورها ثبت و گزارش گیری کرد.

صفحه طرح ها و قیمت ها
 سیستم چند ارزی در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

جدول تبدیل نرخ ارز


می‌توان با کمک جدول تبدیل نرخ ارز ، نرخ تبدیل ارز فرعی به اصلی را مشخص و یا در اسناد و فاکتور‌ها به صورت اختصاصی آن را تعیین نمود به این معنی که علاوه بر تعیین نرخ ارز محلی، می‌توان برای تمامی اسناد ارزی نیز نرخ ارز در لحظه مشخص کرد.

 جدول تبدیل نرخ ارز در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا
ثبت سند ارزی در نرم افزار حسابداری

ثبت سند ارزی


امکان ثبت تمامی فاکتورها و اسناد دستی و اتوماتیک به چندین ارز رایج وجود دارد. با استفاده از سیستم چند ارزی، محدودیتی برای انتخاب تعداد ارزهای مورد استفاده وجود ندارد و گزارشگیری برای تمامی ارزها به تفکیک انجام خواهد شد.

تسعیر ارز


امکان ثبت سند تسعیر ارز در پایان هر دوره مالی یا در طی دوره جاری بنا به نیاز کسب و کار وجود دارد. با صدور سند تسعیر ارز در پایان هر دوره مالی می توان سود و زیان ناشی از تسعیر ارز را در مقایسه با نرخ ارز محلی مشاهده کرد.

تسعیر ارز در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا