2024-06-14 00:00:00 persion در نرم افزار حسابداری حسابفا، امکان تعریف فروشندگان و تخصیص پورسانت بر مبنای درصدی از قیمت فروش کالا در فاکتور وجود دارد. شما می‌توانید به تفکیک هر کالا یا برای هر دسته بندی کالا نیز درصد پورسانت را تعیین کنید. https://www.hesabfa.com/view/features/marketer فروشندگان یا بازاریابان در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

تعریف بازاریابان


در نرم افزار حسابداری حسابفا، امکان تعریف فروشندگان و تخصیص پورسانت بر مبنای درصدی از قیمت فروش کالا در فاکتور وجود دارد. شما می‌توانید به تفکیک هر کالا یا برای هر دسته بندی کالا نیز درصد پورسانت را تعیین کنید.

صفحه طرح ها و قیمت ها
 الصاق یادداشت به اسناد در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

انتخاب بازاریاب در فاکتور فروش


پس از انتخاب فروشنده و ثبت فاکتور، سیستم مبلغ پورسانت را محاسبه کرده و اسناد حسابداری را بصورت خودکار در سیستم ثبت می کند.

 ایجاد یادداشت برای اسناد در نرم افزار حسابداری
 دریافت وجه فاکتور به صورت آنلاین در حسابداری

گزارش پورسانت فروشندگان


در گزارش فروش به تفکیک فروشنده، می توانید مبلغ پورسانت محاسبه شده را به تفکیک هر فروشنده، هر کالا، دسته بندی کالا و... مشاهده و بررسی نمایید.