2024-06-14 00:00:00 persion به کمک این سامانه می‌توانید درستی اطلاعاتی از قبیل؛ کد ملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی، کدپستی و... را بررسی کنید. https://www.hesabfa.com/view/features/inquiry سامانه استعلام در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

از درستی اطلاعات شخص مطمئن شوید


به کمک این سامانه می‌توانید درستی اطلاعاتی از قبیل؛ کد ملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی، کدپستی و... را بررسی کنید.

صفحه طرح ها و قیمت ها
 الصاق یادداشت به اسناد در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

تطابق اطلاعات هویتی و بانکی


امکان استعلام اطلاعات بانکی اشخاص و تطابق آن‌ها با اطلاعات هویتی، و تبدیل اطلاعات بانکی نیز در این سامانه، فراهم شده است.

 ایجاد یادداشت برای اسناد در نرم افزار حسابداری