2024-06-14 00:00:00 persion به کمک این قابلیت میتوانید شرایطی از قبیل تعین میزان و سقف تخفیف ، تعین بازه زمانی جهت مدت زمان استفاده از تخفیف را مختص همه کالاها، همه اشخاص ، دسته بندی شخص ، دسته بندی کالا و یا یک شخص و یا یک کالا در نظر بگیرید. https://www.hesabfa.com/view/features/discount اقلام تخفیف دار در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

اقلام تخفیف دار


به کمک این قابلیت می توانید شرایطی از قبیل تعین میزان و سقف تخفیف، تعین بازه زمانی جهت مدت زمان استفاده از تخفیف را مختص همه کالاها، همه اشخاص، دسته بندی شخص، دسته بندی کالا و یا یک شخص و یا یک کالا در نظر بگیرید.

صفحه طرح ها و قیمت ها
 الصاق یادداشت به اسناد در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

استفاده از تخفیفات مدت‌دار


باتوجه به بازه تخفیفات، شخص و آیتم های فاکتور، تخفیفات ایجاد شده در فاکتور فروش نمایش داده می‌شوند که امکان انتخاب آنها وجود دارد.

 ایجاد یادداشت برای اسناد در نرم افزار حسابداری