2024-06-14 00:00:00 persion به کمک قابلیت تجمیع اسناد، اسناد انتخابی مربوط به یک بازه زمانی یا پروژه را در هر سطحی از حساب بصورت روزانه و ماهانه تجمیع کنید. https://www.hesabfa.com/view/features/collection_documents تجمیع اسناد در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

سند تجمیعی صادر کنید


به کمک قابلیت تجمیع اسناد، اسناد انتخابی مربوط به یک بازه زمانی یا پروژه را در هر سطحی از حساب بصورت روزانه و ماهانه تجمیع کنید.

صفحه طرح ها و قیمت ها
 الصاق یادداشت به اسناد در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

گزارشگیری از اسناد تجمیعی


امکان مشاهده، بررسی و چاپ دفتر روزنامه و دفترکل بر اساس اسناد تجمیعی صادر شده نیز وجود دارد.

 ایجاد یادداشت برای اسناد در نرم افزار حسابداری