2023-01-01 00:00:00 persion امکان ایجاد، ثبت و مدیریت چک‌های دریافتی یا پرداختی و انجام تمامی عملیات مربوط به آنها. https://www.hesabfa.com/view/features/check_management مدیریت چک ها در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

مدیریت چک ها


امکان ایجاد، ثبت و مدیریت چک‌های دریافتی یا پرداختی و انجام تمامی عملیات مربوط به آنها.

صفحه طرح ها و قیمت ها
مدیریت چک ها در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

عملیات چک


می‌توان تمامی عملیات مربوط به چک های دریافتی یا پرداختی را از قبیل پاس شدن چک، عودت چک، واگذاری چک به بانک، برگشت چک و حذف چک را ثبت و تراکنش‌ها یا رسید های چک را مشاهده کرد.

عملیات چک در نرم افزار حسابداری آنلاین حسایفا
راس گیری چک ها در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

راس گیری چک ها


با استفاده از این گزینه می‌توان تمامی چک‌های دریافتی و چک‌های پرداختی را تا تاریخ مورد نظر، راس گیری کرد راس گيری چك روش محاسبه سررسيد واقعی تعدادی چك دريافتی با مبالغ مختلف و در تاريخهای مختلف می باشد.