ثبت سند حسابداری


Copyed
URL: https://api.hesabfa.com/v1/document/get
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
type نوع تراکنش ( جدول نوع تراکنش )
number شماره سند مورد نظر
Copyed
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  number: 415
} 
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result در صورت موفقیت آمیز بودن، Object سند مورد نظر درون Result قرار می گیرد.
Number شماره سند
Reference ارجاع
Date تاریخ
Description توضیحات
Project پروژه
Debit بدهکار
Credit بستانکار
Status وضعیت سند(جدول وضعیت سند)
Transactions آرایه ای از تراکنش های موجود در سند. هر تراکنش شامل ساختار زیر می باشد:
AccountPath حساب
Info اطلاعات اضافه
Amount مبلغ
CurrencyAmount مبلغ در صورت چند ارزی بودن
Currency واحد پول
Type نوع تراکنش(جدول نوع تراکنش)
ContactCode کد شخص
ProductCode کد کالا
BankCode کد بانک
CashCode کد صندوق
PettyCashCode کد تنخواه گردان
Copyed
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: "",
  Result: {
    "Id": 2497,
    "Number": 415,    
    "Reference": 441,     
    "Date": "2022-11-26T00:00:00",    
    "Description": "تست API",    
    "Project": "",    
    "Debit": 1000.0000, 
    "Credit": 1000.0000,    
    "Status": 1,    
    "Transactions": [   
      {
        "Id": 14572,
        "AccountPath": "بدهی ها : بدهیهای جاری : پیش دریافت ها : پیش دریافت فروش",      
        "Description": "تست API",     
        "Info": "",      
        "Amount": 1000.0000,مبلغ       
        "CurrencyAmount": 1000.0000,     
        "Currency": "IRR",       
        "Type": 1,       
        "ContactCode": "000001",     
        "ProductCode": "",        
        "BankCode": "",        
        "CashCode": "",         
        "PettyCashCode": ""       
      },
      {
        "Id": 14573,
        "AccountPath": "دارایی ها : دارایی های جاری : موجودی نقد و بانک : صندوق",
        "Description": "تست API",
        "Info": "",
        "Amount": 1000.0000,
        "CurrencyAmount": 1000.0000,
        "Currency": "IRR",
        "Type": 0,
        "ContactCode": "",
        "ProductCode": "",
        "BankCode": "",
        "CashCode": "0001",
        "PettyCashCode": ""
      }
    ]
  }
}
Copyed
URL: https://api.hesabfa.com/v1/document/save
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
document Object نگهدارنده اطلاعات سند می باشد.هر Object شامل ساختار زیر می باشد:
Description توضیحات
Number شماره سند
Date تاریخ
Status وضعیت سند(جدول وضعیت سند)
Transactions آرایه ای از تراکنش های موجود در سند. هر تراکنش شامل ساختار زیر می باشد:
AccountPath حساب
ContactCode کد شخص
Amount مبلغ
Copyed
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
   "document": {
    description: "پیش دریافت وجه از آقای محمدی",
    number: 415,
    date: "2022-11-26",
    status: 1,
    transactions: [
      {
        "AccountPath": "بدهی ها : بدهیهای جاری : پیش دریافت ها : پیش دریافت فروش",
        "contactCode": 1,
        "amount": 1000
      }, 
      {
        "AccountPath": "دارایی ها : دارایی های جاری : موجودی نقد و بانک : صندوق",
        CashCode: 1,
        type: 0,
        amount: 1000
      }
    ]
  }
}
نکات ضروری
 1. اگر شماره سند ذکر شود، سند انتخاب شده ویرایش خواهد شد. توجه کنید که تنها اسناد دستی قابل ذخیره و ویرایش هستند.
 2. در صورتی که تفصیل حساب انتخاب شده شخص باشد فیلد کد شخص، اگر کالا باشد فیلد کد کلا، اگر بانک باشد فیلد کد بانک، اگر صندوق باشد فیلد کد صندوق و اگر تنخواه گردان باشد فیلد کد تنخواه گردان برای هر تراکنش باید پر باشد.
 3. بدیهی است که سایر کدها برای آن تراکنش باید خالی باشند.
 4. برای ثبت تراکنش ارزی، در فیلد CurrencyAmount مبلغ ارزی تراکنش و در فیلد Amount مبلغ تراکنش به ارز پایه سیستم باید ثبت شود.
 5. حداقل دو تراکنش باید در سند ثبت شود. اگر وضعیت سند را تایید شده انتخاب کنید، سند حتما باید تراز باشد.
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result در صورت موفقیت آمیز بودن، Object سند ذخیره شده یا ویرایش شده درون Result قرار می گیرد.
Number شماره سند
Reference ارجاع
Date تاریخ
Description توضیحات
Project پروژه
Debit بدهکار
Credit بستانکار
Status وضعیت سند(جدول وضعیت سند)
Transactions آرایه ای از تراکنش های موجود در سند. هر تراکنش شامل ساختار زیر می باشد:
AccountPath حساب
Info اطلاعات اضافه
Amount مبلغ
CurrencyAmount مبلغ در صورت چند ارزی بودن
Currency واحد پول
Type نوع تراکنش (جدول نوع تراکنش)
ContactCode کد شخص
ProductCode کد کالا
BankCode کد بانک
CashCode کد صندوق
PettyCashCode کد تنخواه گردان
Copyed
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: "",
  Result: {
    "Id": 2497,
    "Number": 415,
    "Reference": 441,
    "Date": "2022-11-26T00:00:00",
    "Description": "پیش دریافت وجه از آقای محمدی",
    "Project": "",
    "Debit": 1000.0,
    "Credit": 1000.0,
    "Status": 1,
    "Transactions": [
      {
        "Id": 14572,
        "AccountPath": "بدهی ها : بدهیهای جاری : پیش دریافت ها : پیش دریافت فروش",
        "Description": "پیش دریافت وجه از آقای محمدی",
        "Info": "",
        "Amount": 1000.0,
        "CurrencyAmount": 1000.0,
        "Currency": "IRR",
        "Type": 1,
        "ContactCode": "000001",
        "ProductCode": "",
        "BankCode": "",
        "CashCode": "",
        "PettyCashCode": ""
      },
      {
        "Id": 14573,
        "AccountPath": "دارایی ها : دارایی های جاری : موجودی نقد و بانک : صندوق",
        "Description": "پیش دریافت وجه از آقای محمدی",
        "Info": "",
        "Amount": 1000.0,
        "CurrencyAmount": 1000.0,
        "Currency": "IRR",
        "Type": 0,
        "ContactCode": "",
        "ProductCode": "",
        "BankCode": "",
        "CashCode": "0001",
        "PettyCashCode": ""
      }
    ]
  }
} 
Copyed
URL: https://api.hesabfa.com/v1/document/getdocuments
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
پارامترهای اختیاری:
queryInfo Object فیلتر و مرتب سازی (مشاهده توضیحات)
Copyed
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  queryInfo:{
    SortBy: 'Date',
    SortDesc: true,
    Take: 20,
    Skip: 0
  }
} 
آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result درون فیلد result آرایه ای از سندها قرار میگیرد.
TotalCount تعداد کل
FilteredCount تعداد فیلتر شده
From شماره ردیف شروع
To شماره ردیف خاتمه
List لیستی از Objectهای نگهدارنده اطلاعات سند می باشد.هر Object سند شامل ساختار زیر می باشد:
Number شماره سند
Reference ارجاع
Date تاریخ
Description توضیحات
Project پروژه
Debit بدهکار
Credit بستانکار
Status وضعیت سند(جدول وضعیت سند)
Transactions تراکنش ها
Copyed
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: "",
  Result: {
    "TotalCount": 22,
    "FilteredCount": 22,
    "From": 1,
    "To": 10,
    "List": [
      {
        "Id": 2497,
        "Number": 415,
        "Reference": 441,
        "Date": "2022-11-26T00:00:00",
        "Description": "پیش دریافت وجه از آقای محمدی",
        "Project": "",
        "Debit": 1000.0000,
        "Credit": 1000.0000,
        "Status": 1,
        "Transactions": []
      },
      {...},
      {...}
        ]
}
Copyed
URL: https://api.hesabfa.com/v1/document/delete
پارامترهای اجباری:
apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
number شماره سند
Copyed
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  number: 415
} 
نکات ضروری

توجه کنید که فقط اسناد دستی قابل حذف هستند.

آیتم های موجود در پاسخ:
Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result در صورت موفقیت آمیز بودن مقدار true درون Result قرار می گیرد.
Copyed
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: "",
  Result: true
}